juni, 2014

Fiscale hervorming pensioenopbouw

Het parlement heeft na enig politiek trek- en duwwerk ingestemd met een wetsvoorstel als gevolg waarvan de pensioenopbouw verder wordt beperkt. Hoeveel er nog aan pensioenpremie mag worden afgestort is afhankelijk van de soort pensioenregeling (eindloon, middelloon of beschikbare premie). Verder is het nu zo dat het loon waarover pensioen kan worden opgebouwd is gemaximeerd op € 100.000, op basis van een fulltime dienstverband. Bij parttime dienstverbanden wordt dit bedrag aan de deeltijdfactor aangepast.

Da’s boffen: de BOF blijft toch

Net in functie, maar toch half ondernemend Nederland een hartverzakking bezorgen. Het overkwam de nieuwe staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes, die met plannen kwam om in de schenk- en erfbelasting bestaande faciliteit voor de verkrijgers van een familiebedrijf (beter bekend als de BOF) te verminderen of zelfs helemaal af te schaffen. Gelukkig waren de plannen snel weer van de baan, nadat half Nederland (inclusief Wiebes’ eigen VVD) had laten weten wat ze van het plan vonden. Inmiddels heeft de staatssecretaris aangekondigd dat er aan de BOF gedurende deze kabinetsperiode niets meer zal gaan veranderen.

Automatische boete van de computer: dat kan!

U mag in Nederland de weg niet op met een onverzekerde brommer, snorfiets, auto of motor. Dat is niet alleen in uw eigen belang, maar ook in het belang van andere verkeersdeelnemers. Door de betreffende registers met elkaar te vergelijken controleert de Dienst Wegverkeer of motorvoertuigen (on)verzekerd zijn. En als er onverzekerd wordt rondgereden, rolt er uit de computer volautomatisch een boete. De vraag die aan de rechter werd voorgelegd was of dat een toegestane handelswijze is, of dat een boete altijd mensenwerk moet zijn.

ICP met SBR

De digitale aangifte is al lang niet meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk. En het houdt maar niet op! Want vanaf 1 juni 2014 kunnen ondernemers hun aangiften btw alsmede hun opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP) alleen nog maar doen met Standard Business Reporting (SBR). Dat geldt ook voor aangiften resp. opgaves die nu nog gedaan moeten worden maar die betrekking hebben op 2013. Verder is het gebruik van eigen aangifte- of administratiesoftware niet meer mogelijk.

Eigen beheer: hoe verder?

Veel dga’s zuchten onder het door hun bv in eigen beheer gehouden pensioen. Veel bv’s hebben om tal van redenen (lage marktrente, hoge rekenrente, stijging van de levensverwachting) een te lage pensioenvoorziening of zijn anderszins (beleggingsverliezen, tegenvallende bedrijfsresultaten) niet meer in staat om aan hun (toekomstige) pensioenverplichtingen te voldoen. Maar morrelen aan bestaande aanspraken van de dga heeft ingrijpende gevolgen en kan daarom niet plaatsvinden zonder fiscale begeleiding.

Voordelig jong gebruikt

Veel particulieren kopen graag een auto waar zoals dat zo mooi heet ‘de kop van af is’. De eerste en hoogste afschrijvingen hebben al plaatsgevonden, waarmee de jonge en dus nog steeds kwalitatief goede auto een stuk goedkoper is dan een nieuwe. Maar vanuit fiscaal oogpunt hadden veel ondernemers toch vaak een sterke voorkeur voor een nieuwe auto. De vraag is of dat nog steeds verstandig is.

Maar Lex wel!

De Koning is (ook) fiscaal bezien een bevoorrecht man. Zo betaalt hij geen inkomstenbelasting over zijn toelage van de Staat, en zijn er in de Successiewet voor hem en zijn naasten enkele leuke vrijstellingen opgenomen. Dat wil ik ook wel, bedacht een belastingplichtige, en om die reden weigerde hij zijn aanslag inkomstenbelasting te betalen. Hij beriep zich daarbij onder meer op het gelijkheidsbeginsel. Iets in de trant van ‘Alex vrijgesteld, dus ik ook!’.

Gewijzigd ontslagrecht

Het heeft lang geduurd, maar nu is dan zover; de hervorming van het ontslagrecht. Uiteindelijk heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel hierover. Het belangrijkste punt lijkt te zijn dat de ontslagprocedure eenduidiger wordt.

Voorsorteren op einde personeelslening

Als een werknemer (waaronder een dga) renteloos geld mag lenen van de werkgever dan levert dat een belast voordeel (‘loon’) op. Waarover uiteraard belasting verschuldigd is. Als die rente echter betrekking heeft op een lening, die is gebruikt voor de koop van bijvoorbeeld een eigen woning dan is diezelfde rente – die dus eerst moest worden bijgeteld – vervolgens weer aftrekbaar. Geen wonder dat is goedgekeurd dat bijtelling (en aftrek) in dit soort gevallen achterwege mogen blijven.

Actualisering Reiskostenbesluit

De kosten van het naar en van het werk reizen, blijven de gemoederen bezig houden. De staatssecretaris van Financiën is op 20 mei 2014 dan ook weer met een geactualiseerd Reiskostenbesluit gekomen. Het besluit heeft betrekking op de fiscale behandeling in de loonheffingen en in de inkomstenbelasting van door de werkgever gegeven reiskostenvergoedingen.