Thema's

Gevolgen boycot door vlucht MH17

Op 17 juli 2014 werd vlucht MH17 door separatisten boven de Russisch-Oekraïense grens neergehaald. Dat resulteerde in strafmaatregelen van het Westen tegen Rusland, die door Rusland werden beantwoord met enkele importverboden. Vooral tuinbouwproducten werden hierdoor getroffen. Door het wegvallen van de Russische markt worden Nederlandse tuinders hard getroffen, wat hun vaak toch al niet sterke liquiditeitspositie verder zal doen verslechteren.

Onzakelijke lening blijft problemen geven

Het kan gebeuren tussen dga en bv, tussen moeder- en dochtermaatschappij (en omgekeerd!) en zelfs tussen zustermaatschappijen: een lening die door de fiscus achteraf wordt bestempeld tot onzakelijk. Het gevolg is ingrijpend: (afwaarderings)verliezen mogen fiscaal bezien niet in aanmerking genomen worden. Van een onzakelijke lening is sprake als door de schuldeiser een debiteurenrisico wordt aanvaard, dat niet door een onafhankelijke derde zou zijn aanvaard.

Verhuur werkkamer in woning dga

De strijd om de fiscale behandeling in de omzetbelasting van de werkkamer is weer een nieuwe ronde ingegaan. Want de Hoge Raad heeft recent beslist dat als een dga een werkkamer in zijn woning verhuurt aan de eigen bv, dit een economische activiteit in de zin van de btw-richtlijn is.

Voorsorteren op einde personeelslening

Als een werknemer (waaronder een dga) renteloos geld mag lenen van de werkgever dan levert dat een belast voordeel (‘loon’) op. Waarover uiteraard belasting verschuldigd is. Als die rente echter betrekking heeft op een lening, die is gebruikt voor de koop van bijvoorbeeld een eigen woning dan is diezelfde rente – die dus eerst moest worden bijgeteld – vervolgens weer aftrekbaar. Geen wonder dat is goedgekeurd dat bijtelling (en aftrek) in dit soort gevallen achterwege mogen blijven.

Eigen beheer: hoe verder?

Veel dga’s zuchten onder het door hun bv in eigen beheer gehouden pensioen. Veel bv’s hebben om tal van redenen (lage marktrente, hoge rekenrente, stijging van de levensverwachting) een te lage pensioenvoorziening of zijn anderszins (beleggingsverliezen, tegenvallende bedrijfsresultaten) niet meer in staat om aan hun (toekomstige) pensioenverplichtingen te voldoen. Maar morrelen aan bestaande aanspraken van de dga heeft ingrijpende gevolgen en kan daarom niet plaatsvinden zonder fiscale begeleiding.

Wat aardig: loonsverhoging!

Het zijn moeilijke tijden, maar toch is er goed nieuws voor de DGA. Hij (of zij) krijgt weer eens loonsverhoging. Uit eigen zak weliswaar, en het is verder de vraag of men er zo blij mee zal zijn. Maar een gegeven paard moet je niet in de bek kijken. Per 2014 zal het bekende zakelijk salaris als bedoeld in art. 12a Wet op de loonbelasting 1964 worden verhoogd naar € 44.000. De regeling geldt zoals bekend per bv en als beide partners in een bv werkzaam zijn geldt de regeling per persoon.

Lager gebruikelijk loon voor bv in de problemen

De bekende gebruikelijk-loonregeling verplicht werknemers (het betreft meestal een DGA) die werkzaamheden verrichten voor een bv waarin hij of zij een aanmerkelijk belang houdt een salaris op te nemen van tenminste € 44.000 (bedrag 2014). Wordt voor verschillende bv’s gewerkt – bijvoorbeeld een holding bv met dochter(s) – dan dient voor iedere bv afzonderlijk dit salaris opgenomen te worden. Van deze regels kan worden afgeweken, maar zo’n afwijking moet u kunnen onderbouwen.

DGA werkgever geen compensatie wet uniformering loonbegrip

De eerder ingevoerde Wet Uniformering Loonbegrip (Wet ULB) pakt nadelig uit voor bepaalde categorieën belastingplichtigen. Ook DGA’s zijn hier de dupe van. Dat wordt veroorzaakt door het feit dat DGA’s geen voordeel hebben van het vervallen van de belaste vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw), maar wel nadeel hebben van de maatregelen van het ‘aanvullende pakket’. Dat pakket bestaat uit maatregelen die bedoeld zijn om het voordeel van de afschaffing voor andere werknemers te compenseren.

Schulden wegwerken. Maar hoe?

We gaan in Nederland met z’n allen gebukt onder een te grote schuldenberg. En ook veel DGA’s staan ‘rood’ bij hun BV. Voor hen is het van belang dat het Belastingplan 2014 de mogelijkheid biedt om stamrechten – zonder heffing van revisierente – ineens uit te keren. Om deze regeling extra aanlokkelijk te maken hoeft als het stamrecht in 2014 ineens wordt uitgekeerd slechts 80% van de uitkering te worden belast. Of deze regeling (waaraan u wel mag meedoen, maar niet aan hoeft mee te doen) voor u gunstig uitpakt, zal van geval tot geval verschillen.

Belastingplan 2014

Zo spannend als het dit jaar zal worden met de fiscale voorstellen van een kabinet, zal zich waarschijnlijk niet vaak meer gaan voordoen. Door het ontbreken van een meerderheid in de Eerste Kamer zullen met name de bewindslieden op Financiën (Dijsselbloem en Weekers) en op Algemene Zaken (Rutte) zich in de grootste bochten moeten wringen om hun voorstellen geheel of ten dele op 1 januari 2014 in werking te laten treden. Uiteindelijk zal de oppositie in de Eerste Kamer wel meestemmen, zo is de verwachting, maar wat is de prijs die zij daarvoor in de wacht zullen slepen? Daar komt bij dat begin 2014 de regering aan de slag zal moeten met de (vaak ingrijpende) voorstellen van de commissie Dijkhuizen. En ook die zullen er in gaan hakken, met name bij (kleine) ondernemers en bij DGA’s met hun BV.

Optimaal beleggen in box 3

Er zijn verschillende mogelijkheden om het belastbare vermogen omlaag te krijgen. Hieronder laten we zien hoe u dat doet.

Wonderlijke WW-regeling

De DGA is doorgaans niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Het gevolg zal duidelijk zijn: geen premie, maar ook geen recht op uitkering. Maar wie is nu DGA? Dat is geregeld in de ʻRegeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouderʼ.

Nieuwe modelpensioenovereenkomsten fiscus

Veel DGA’s bouwen in hun eigen BV pensioen op, het bekende pensioen in eigen beheer. Het is daarbij belangrijk dat sprake is van een goede en actuele pensioenovereenkomst. Voor wie (goedkoop!) op safe wil spelen zijn er de door de Belastingdienst goedgekeurde en gepubliceerde modelpensioenovereenkomsten.

Wat komt nog in aftrek op zakelijk loon?

Als u DGA bent en in uw BV een vrij beroep uitoefent, dan loopt u het risico dat de fiscus uw zakelijke salaris wil vaststellen met behulp van de bekende afroommethode. Bij deze methode bestaat er een rechtstreeks verband tussen de hoogte van de winst van uw BV en de hoogte van uw loon. Maar volgens de Rechtbank Den Haag mogen op het op deze wijze bepaalde loon nog de door de BV betaalde pensioenlasten en de bijdragen aan de levensloopregeling in mindering worden gebracht.

Verrekening loonbelasting

Werkgevers moeten op het door hen uitbetaalde loon (onder meer) loonbelasting inhouden, om het ingehouden bedrag vervolgens af te dragen aan de Belastingdienst. De werknemer kan deze ingehouden loonbelasting vervolgens verrekenen met zijn aanslag inkomstenbelasting. Maar wat nu als de werkgever wel braaf aangifte loonheffingen doet, maar het aangegeven bedrag vervolgens niet betaalt?

Verhuur werkkamer geen economische activiteit

Er is de laatste jaren veel te doen geweest rondom het terugvragen van btw op investeringen die zowel zakelijk als privé (‘gemengd’) gebruikt worden. Ook als sprake is van ‘een beetje’ gemengd gebruik kan de hele voorbelasting direct bij het doen van de investering worden teruggevraagd, waarna het privégebruik in de daarop volgende jaren jaarlijks moet worden gecorrigeerd. Inmiddels is echter duidelijk geworden dat dit zakelijk gebruik wel wat om het lijf moet hebben.

Besluit prijsgeven pensioenrechten DGA

Het door een DGA bij zijn eigen BV op te bouwen pensioen in eigen beheer was altijd een van de grote voordelen van de BV. Immers, fiscaal bezien pakte men wel de aftrekpost voor betaalde pensioenpremies, maar per saldo verliet geen cent de onderneming. Waarmee dat geld beschikbaar bleef voor de financiering van die onderneming. Maar door diverse oorzaken hebben veel BV’s onbetaalbare pensioentoezeggingen gedaan aan hun DGA. Er werd daarom op aangedrongen dat – net als bij pensioenfondsen – in eigen beheer opgebouwde pensioenen zonder ingrijpende fiscale gevolgen afgestempeld mochten worden. In het Belastingplan 2013 is een regeling geïntroduceerd die het voor de DGA mogelijk maakt om zonder heffing van loonbelasting en revisierente af te zien van een in eigen beheer opgebouwd pensioen (artikel 19b negende lid Wet op de loonbelasting 1964). Hieraan zijn echter wel strenge voorwaarden gesteld.

Cadeautjes voor dga’s

Bij jubilea krijgen werknemers vaak een belastingvrije uitkering of een belastingvrij materieel geschenk. De regels die daarvoor gelden, zijn ook van toepassing op dga’s. De werkgever mag zijn jubilerende werknemer (dus ook de dga) tweemaal een onbelaste uitkering van maximaal één maandsalaris geven: een keer bij het 25-jarig jubileum en een keer bij het 40-jarig jubileum.

Pas op met dividenduitkering pensioen-bv

Dga’s die pensioen opbouwen in een eigen bv, moeten oppassen met het uitkeren van dividend. De inspecteur kijkt namelijk niet naar de hoogte van de pensioenreserve die is gevormd op basis van fiscale grondslagen, maar houdt rekening met een pensioenreserve die is berekend op commerciële grondslagen.

Vrijstelling bij kwijtscheldingswinst

Een dga die geld heeft uitgeleend aan zijn eigen bv, kan deze (zakelijke) schuld kwijtschelden als het slecht gaat met de bv. Dat verlies kan hij dan privé aftrekken. Voor de bv geldt de kwijtschelding in principe als winst, maar voor deze winst geldt een vrijstelling, de zogenoemde kwijtscheldingswinst. Daarvoor geldt: als er te verrekenen verliezen zijn, is slechts dat deel van de kwijtscheldingswinst vrijgesteld dat de stand van de te verrekenen verliezen overstijgt.