Thema's

Actualisering Reiskostenbesluit

De kosten van het naar en van het werk reizen, blijven de gemoederen bezig houden. De staatssecretaris van Financiën is op 20 mei 2014 dan ook weer met een geactualiseerd Reiskostenbesluit gekomen. Het besluit heeft betrekking op de fiscale behandeling in de loonheffingen en in de inkomstenbelasting van door de werkgever gegeven reiskostenvergoedingen.

Kunnen we er nog eens over praten?

De bezwaarfase is een onderschatte fase bij de aanslagregeling. En gaat het daar fout (bijvoorbeeld omdat te laat of geen bezwaar wordt gemaakt) dan is dat een fout die later niet meer, ook niet door middel van een beroep bij de fiscale rechter, hersteld kan worden. Gevolg is dat de eerder opgelegde aanslag onherroepelijk vaststaat. Gelukkig zijn de eisen die aan een geldig bezwaarschrift worden gesteld niet erg hoog. Een korte brief en een (zeer) summiere motivering volstaan. Die motivering kan daarna nog altijd worden aangevuld.

Volmacht voor Rechtbank geldt niet bij Hoge Raad

In fiscale zaken (bezwaar, beroep, hoger beroep en beroep in cassatie) kunt u als belastingplichtige (bijna) altijd zelf optreden, maar de meeste mensen geven de voorkeur dat iemand anders – een gemachtigde – dat voor hen doet.

Vaststellingsovereenkomst crisisheffing

De werkgever van een werknemer die in 2012 meer dan € 150.000 verdiende moest uiterlijk op 31 maart 2013 een (niet op de werknemer verhaalbare) eindheffing van 16% afdragen voor zover het loon de genoemde grens oversteeg. Of de heffing ook in 2014 (over het loon in 2013) zal blijven bestaan, is nog onduidelijk. De berichtgeving daarover is tegenstrijdig.

Telefoongesprek kan gelden als hoorzitting

Belastingbetalers kunnen een vergoeding krijgen voor kosten die ze hebben moeten maken voor een (gewonnen) bezwaarprocedure. De kosten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op een hoorzitting. De Rechtbank Breda en het Hof Den Bosch kenden geen vergoeding toe voor een telefonisch hoorgesprek dat de inspecteur had gevoerd met een belastingadviseur, omdat dat niet zou gelden als een hoorzitting.

Kerstdrukte geen excuus voor gemiste deadline

Heeft u rond de kerst een bezwaar ingediend, houd er dan rekening mee dat de fiscus geen begrip heeft voor eventuele vertragingen, en dat u weinig steun zult vinden bij de rechter.
De inspecteur verklaarde een bezwaar niet-ontvankelijk dat op 22 december binnen had moeten zijn, maar op 27 december arriveerde, met als poststempel 23 december.

‘Verklaring van geen bezwaar’ afgeschaft

Vanaf 1 juli 2011 is geen ‘verklaring van geen bezwaar’ meer nodig voor de oprichting of statutenwijziging van een bv of nv. Justitie gebruikte deze verklaring om preventief toezicht te houden op bv’s en nv’s. Althans, dat was de bedoeling. In de praktijk werkte het nauwelijks, terwijl het wel veel rompslomp en vertraging gaf.

Bezwaar tegen aanslag en heffingsrente tegelijk

De Hoge Raad heeft zijn standpunt aangepast dat apart bezwaar gemaakt zou moeten worden tegen de hoogte van een belastingaanslag en de bijbehorende heffingsrente. Een bezwaar tegen een aanslag is nu automatisch ook een bezwaar tegen de heffingsrente op die aanslag.

Dwangsom bij niet tijdig beslissen

Vanaf 1 oktober 2009 kunnen alle overheidsinstanties, dus ook de Belastingdienst, door middel van een dwangsom aangespoord worden om haast te maken, wanneer zij niet tijdig een beslissing nemen. Voorheen was daar geen wettelijke basis voor; nu wel.

Wat een ellende

Een belastingplichtige had door ziekte de bezwaartermijn overschreden. De man was voor een routineoperatie opgenomen in het ziekenhuis en ging ervan uit dat hij na zijn ontslag nog ruim de tijd had om bezwaar te maken. Door fouten van de chirurg en het verplegend personeel moest er echter uiteindelijk een been geamputeerd worden, waarna de man langdurig in een revalidatiecentrum belandde en een posttraumatische stressstoornis opliep.

Griffierecht varieert

De hoogte van het griffierecht verschilt per procedure en per rechtsprekende instantie.

Voortijdig bezwaar maken soms toegestaan

Gemeentes voorzien hun belastingaanslagen soms van een latere datum dan de verzenddatum, waardoor ze 'te vroeg' binnenkomen. Dat heeft gevolgen voor de bezwaarprocedure, die meestal gekoppeld is aan een termijn ná de dagtekening van de aanslag.

Geen bezwaar, geen geld

Maak bij twijfel over een belastingaanslag altijd bezwaar of ga in beroep. Dat is zinvol bij alle belastingen, van inkomstenbelasting tot baatbelasting en van omzetbelasting tot WOZ-waardering. En bedenk: als de aanslag eenmaal definitief is, kunt u fiscaal geen rechten meer doen gelden!

Digitaal bezwaar indienen nu mogelijk

Ondernemers en belastingconsulenten met toegang tot het beveiligde deel van de site van de Belastingdienst kunnen sinds 1 juli 2008 digitaal bezwaar maken tegen:

  • aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen;
  • aanslagen inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet;
  • aanslagen vennootschapsbelasting;
  • naheffingsaanslagen of beschikkingen omzetbelasting;
  • navorderingsaanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen;
  • navorderingsaanslagen inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet;
  • navorderingsaanslagen vennootschapsbel

'Tekenen onder protest' heeft geen zin

De inspecteur doet vaak een correctievoorstel voor de aangifte, nadat hij onjuistheden heeft geconstateerd. Het bedrijf krijgt dan bedenktijd om een naheffing en/of boete te accepteren.