Thema's

Aardige beloningen voor werknemers

Maakt u nog geen gebruik van de nieuwe werkkostenregeling (die per 1 januari 2011 is ingevoerd en waarvan de toepassing nog één jaar mag worden uitgesteld), dan kunt u uw werknemers op de onderstaande manieren fiscaal vriendelijk belonen.

Uitzettingskosten illegale werknemers voor rekening werkgever

Werkgevers die illegale werknemers van buiten de EU in dienst hebben, krijgen in de toekomst een boete en moeten mogelijk opdraaien voor de uitzettingskosten van zulke werknemers. Dat heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs gemeld. Bovendien moeten werkgevers het voortaan twee dagen van tevoren melden bij het Uwv Werkbedrijf als zij een werknemer van buiten de EU aannemen die tijdelijk diensten verricht zonder tewerkstellingsvergunning.

Vakantiedagenopbouw zieke werknemers gewijzigd

De regeling voor de opbouw van vakantiedagen door zieke werknemers wordt vanaf 1 januari 2012 gewijzigd. Zieke werknemers krijgen voortaan recht op hetzelfde minimumaantal vakantiedagen als gezonde werknemers, namelijk twintig. Op dit moment hebben zieken minder wettelijke vakantiedagen dan gezonde werknemers.

‘Verplichte’ gratificatie (en hoe je hem voorkomt)

Als een bedrijf jaar in jaar uit een gratificatie aan zijn werknemers geeft, ook als het bedrijfsresultaat dat eigenlijk niet toelaat, ontstaat er een soort gewoonterecht. Werknemers kunnen dan aanspraak maken op die gratificatie alsof het een 13e maand is en dat zo nodig via de rechter afdwingen. Ook bij een gering bedrijfsresultaat en ook als het niet letterlijk in het contract staat. Au. Maar er valt wel iets aan te doen.

Doorwerkbonus ook voor ondernemers en resultaatgenieters

Ook ondernemers en resultaatgenieters kunnen aanspraak maken op de zogenaamde doorwerkbonus (voor werknemers). De voorwaarden voor ondernemers en resultaatgenieters zijn hetzelfde als die voor werknemers.

Als u de doorwerkbonus wilt toepassen, moet u aan het begin van het kalenderjaar 61 jaar of ouder zijn. Daarnaast moet uw arbeidskortingsgrondslag (het totaal van winst uit onderneming, loon uit dienstbetrekking en resultaat uit overige werkzaamheden) in totaal minstens € 9.209 bedragen. De doorwerkbonus berekent u door het percentage dat bij uw leeftijd hoort te vermenigvuldigen met de doorwerkbonusgrondslag, die een maximum kent van € 47.071.

Tariefregeling vervroegde uitreding aangepast

Vanaf 1 januari 2011 is een uitkering op basis van een regeling voor vervroegde uittreding (RVU) voor 52% belast (was 26%). De werknemerspremies over deze uitkering zijn ook niet meer aftrekbaar. Een RVU komt vaak voor als ontslagvergoeding (gouden handdruk) voordat de AOW en het pensioen ingaan.

Ontslag vanwege pensioen is toegestaan

Bedrijven en organisaties mogen hun werknemers ontslaan vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dat heeft het Europese Hof van Justitie onlangs bepaald.

RSI-schade verjaart na vijf jaar

Werknemers kunnen hun werkgever aansprakelijk stellen voor schade door RSI-klachten die het gevolg zijn van het werk. Dat moet echter wel binnen vijf jaar gebeuren, zo heeft de Hoge Raad onlangs bepaald.

Geen vakantiegeld voor overuren

Werkgevers hoeven geen vakantiegeld te betalen voor overuren, tenzij dit is afgesproken in de cao, aldus de Hoge Raad. In dit geval betrof het de cao van het Slagersbedrijf, waarin verdiensten uit overwerk niet onder het loon voor de berekening van de vakantietoeslag vallen.

Vrijwillig doorbetaalde pensioenpremie drie jaar aftrekbaar

Pensioenpremies die na een ontslag vrijwillig worden doorbetaald, zijn maximaal drie jaar aftrekbaar. Dat heeft de Hoge Raad onlangs bepaald in een zaak van een ontslagen werknemer die gebruik maakte van zijn recht om te blijven deelnemen aan het pensioenfonds van zijn oude bedrijf.

Werknemer hoeft te veel verlof niet terug te betalen

Een werknemer hoeft zijn werkgever aan het einde van een dienstverband niet te compenseren voor te veel opgenomen verlofuren. Dat heeft de kantonrechter in Haarlem onlangs bepaald. De werknemer hoeft zijn of haar baas niet de tegenwaarde van die uren terug te betalen als de arbeidsovereenkomst of cao niet afwijkt van de wettelijke bepalingen over verlofuren.

Loonstrook mag elektronisch verzonden worden

Vanaf 1 juli 2010 mag de werkgever de loonstrook elektronisch versturen. Voorwaarde is wel dat de werknemer de loonstrook kan opslaan, om deze later ook nog te kunnen raadplegen. Dat is mogelijk als de loonstrook als pdf- of als MS Word-bestand wordt verstuurd.

Tijdelijke contracten jongeren tot 27 jaar

Werkgevers hoeven jongeren tot 27 jaar pas na vier (in plaats van drie) tijdelijke contracten of na vier jaar (in plaats van drie jaar) in vaste dienst te nemen. Met deze crisismaatregel wil het kabinet voorkomen dat jongeren onnodig op straat komen te staan.

Oproepcontract is géén oplossing voor vast dienstverband

Sommige werkgevers denken dat de verplichte omzetting van een tijdelijke arbeidsovereenkomst in een vast dienstverband (na drie verlengingen van het tijdelijke contract) omzeild kan worden door de tijdelijke overeenkomst om te zetten in een oproepcontract. Dat kan echt niet, als de werkzaamheden van zodanige omvang zijn dat de werknemer voltijds wordt ingeroosterd.

Omscholingsbonus verruimd

Werkgevers konden al een omscholingsbonus krijgen als ze iemand in dienst namen die met ontslag wordt bedreigd en een bijspijkercursus moet volgen voor deze nieuwe functie. Vanaf 1 januari 2010 kunnen werkgevers deze bonus voor een bijspijkercursus ook krijgen voor nieuwe werknemers die nog maar kort werkloos zijn en maximaal vier weken een WW-uitkering hebben gekregen. De kosten voor omscholing worden voor de helft vergoed, met een maximum van EUR 2.500.

Armlastige werkgever mag lease-auto afpakken

Het afschaffen van 'de auto van de zaak' kan een flinke kostenbesparing opleveren. Een werkgever mag de lease-autoregeling echter alleen eenzijdig wijzigen als het bedrijfsbelang zwaarder weegt dan dat van de werknemer, zo heeft het Hof Arnhem onlangs bepaald.

Pas op met invullen aangifte voor werknemer

We hebben er al eerder voor gewaarschuwd: als een bedrijf de aangifte inkomstenbelasting voor zijn werknemers verzorgt (hetzij door het zelf te doen, hetzij door dit uit te besteden), en als de werknemer daar niet de werkelijke kosten voor betaalt, dan geldt dat als loon in natura. Vervolgens kan de fiscus een naheffingsaanslag met boete opleggen. De Rechtbank Haarlem heeft onlangs bepaald dat dit terecht is.

Jongeren langer op tijdelijk contract

Als de Eerste Kamer akkoord gaat, wordt het toegestaan voor werkgevers om jongeren tot 27 jaar vier jaar op basis van een tijdelijk contract te laten werken. Pas bij het vijfde contract ontstaat dan automatisch een vast dienstverband. Op dit moment ontstaat een vast dienstverband na drie opeenvolgende jaarcontracten (of bij een vierde contract).

Werkgevers opgepast: winstuitkering kan 13e maand worden

Als een bedrijf jaar na jaar een winstuitkering aan zijn werknemers geeft, ook als het bedrijfsresultaat dat eigenlijk niet rechtvaardigt (meestal: als de uitkering gewoon doorgaat uit gemakzucht van de werkgever), dan kunnen de werknemers op den duur aanspraak gaan maken op die uitkering alsof het een 13e maand is, ook bij een gering bedrijfsresultaat, en ook al staat het niet letterlijk in het arbeidscontract.

Ontslag zonder gouden handdruk

Sinds 1 januari 2009 geldt de nieuwe richtlijn voor de kantonrechtersformule voor de vergoeding na ontbinding van een arbeidsovereenkomst. Deze bevat de bepaling dat de kantonrechter bij het vaststellen van een beëindigingsvergoeding bij een bedrijfseconomisch ontslag meer dan vroeger rekening moet houden met de financiële situatie van een bedrijf.