Thema's

Gevolgen boycot door vlucht MH17

Op 17 juli 2014 werd vlucht MH17 door separatisten boven de Russisch-Oekraïense grens neergehaald. Dat resulteerde in strafmaatregelen van het Westen tegen Rusland, die door Rusland werden beantwoord met enkele importverboden. Vooral tuinbouwproducten werden hierdoor getroffen. Door het wegvallen van de Russische markt worden Nederlandse tuinders hard getroffen, wat hun vaak toch al niet sterke liquiditeitspositie verder zal doen verslechteren.

Spreiden aangifte

Het was wat gênant: de systemen van de Belastingdienst begaven het dit jaar toen Nederland eind maart massaal digitaal aangifte deed. Door deze overbelasting van de site van de Belastingdienst konden burgers niet aan hun fiscale verplichtingen voldoen en moest de Belastingdienst hiervoor twee dagen uitstel geven. Om dit soort toestanden te voorkomen wordt nu overwogen om de uiterste inleverdatum voor de aangifte IB 2015 (of indien dat niet haalbaar mocht zijn in IB 2016) te gaan spreiden. Hierdoor zou de algemene deadline van 1 april kunnen verdwijnen.

Eén bankrekening voor toeslagen en belastingteruggaven

Vanaf 1 december 2013 worden door de Belastingdienst toeslagen of belastingteruggaven niet langer op verschillende rekeningnummers uitbetaald. Ook moet een rekeningnummer waarop zo’n betaling plaatsvindt voortaan altijd op naam van de gerechtigde zelf staan. De nieuwe regeling is bedoeld om vergissingen te voorkomen en fraude tegen te gaan.

Let op bij aangifte omzetbelasting

De meeste ondernemers doen aangifte omzetbelasting per kwartaal. Enkelen doen aangifte per maand, maar er is nog steeds een groep die hun aangifte jaarlijks mogen indienen. En het is te verwachten dat onder de trotse bezitters van zonnepanelen (die sinds kort voor de omzetbelasting als ondernemer worden gezien) deze aangiftevorm bijzonder populair zal worden. Voor deze jaaraangifte-ondernemers is het goed om te weten dat de voorwaarden voor het mogen doen van een jaaraangifte gewijzigd zijn.

Valse e-mail van Belastingdienst in omloop

Internetfraude zoals hacking, phishing en de inmiddels beruchte DDoS-aanval doen zich massaal voor. Ook de Belastingdienst ontkomt er niet aan dat haar naam wordt misbruikt om van argeloze rekeninghouders informatie los te peuteren waarmee criminelen vervolgens uw rekening plunderen. De fiscus waarschuwt op haar site dan ook regelmatig voor valse e-mails. In een valse e-mail die onlangs is verspreid doet de afzender zich voor als een medewerker van de Belastingdienst. De valse e-mail bevat de volgende (kromme) inhoud:

Start landelijk project inning balansschulden omzetbelasting

Veel ondernemers hebben op hun balans zogeheten ‘balansschulden omzetbelasting’ staan. Het gaat hierbij om bedragen aan omzetbelasting die de ondernemer verschuldigd is aan de Belastingdienst, maar waarvoor nooit aangifte is gedaan en die dan ook (nog) niet zijn afgedragen. De reden voor deze balansschulden is meestal dat de eerder door de ondernemer in rekening gebrachte en ontvangen omzetbelasting voor andere doeleinden is gebruikt.

Service- en controlepunten IB 2012

Sinds jaar en dag maakt de Belastingdienst bekend welke onderdelen van de aangifte inkomstenbelasting dit jaar op haar bijzondere aandacht mogen rekenen. Dit jaar is de keuze gevallen op de volgende onderdelen:

  • het verhogen van de hypotheek;
  • de aftrek van lijfrentepremies;
  • de aftrek van zorgkosten;
  • de zogenoemde Duitse rente.

SBR – Minder steeds hetzelfde invullen vanaf 2013

Het kabinet heeft met marktpartijen en overheidsorganisaties afgesproken dat er één standaard komt voor het aanleveren van financiële informatie aan de Belastingdienst, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Kamer van Koophandel (KvK). Daartoe gaat de overheid vanaf 1 januari 2013 werken met de zogenaamde SBR-standaard (Standard Business Reporting) voor de aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Betalingsonmacht altijd schriftelijk melden

Eventuele betalingsonmacht moet tijdig gemeld worden; dat is van het grootste belang voor bestuurders van een bv. Gebeurt dat niet, dan kunnen zij persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de niet betaalde belastingschulden.

Controleer btw-nummer buitenlandse afnemers

Bij leveringen vanuit Nederland aan afnemers in andere EU-landen tegen het btw-tarief van 0% doet u er goed aan te controleren of uw afnemer geregistreerd is als belastingplichtig voor de omzetbelasting. Bij twijfel kunt u zijn btw-nummer laten verifiëren bij de Nederlandse Belastingdienst. Mocht er later toch iets niet blijken te kloppen, dan kunt u aantonen dat u zorgvuldig heeft gehandeld.

Kansspelbelasting poker blijft gehandhaafd

De Belastingdienst blijf poker vooralsnog beschouwen als een kansspel, waarover kansspelbelasting verschuldigd is. De Rechtbank Den Haag oordeelde onlangs dat het een ‘behendigheidspel met kansspelelementen’ is, maar de Hoge Raad bestempelde poker in 1998 al als kansspel en dat blijft uitgangspunt voor de fiscus.

Dat betekent dat prijzen die op live-toernooien of op internet worden gewonnen, blijven vallen onder de Wet op de kansspelbelasting. Overigens is op dit moment het aanbieden van online poker nog illegaal (in Nederland). De regering wil dit echter gaan legaliseren.

“Faxen mag niet” (faxte de fiscus)

Vanaf 2005 is faxverkeer tussen belastingplichtigen (of hun gemachtigden) en de Belastingdienst niet meer toegestaan. Een belastingadviseur die vanaf eind 2009 faxen naar de fiscus stuurde over de schulden van zijn cliënt, kreeg echter steeds antwoord per fax. Pas in februari 2010 kreeg hij – per fax – te horen dat zijn laatste fax van 25 januari niet in behandeling werd genomen. Dát was raar... Een klacht hierover bij de Nationale Ombudsman werd gegrond verklaard.

Landelijke landbouwnormen bekend

De fiscus heeft de Landelijke landbouwnormen 2010 gepubliceerd voor de meest gangbare kostenposten, en de waardering en afschrijving van bedrijfsmiddelen en voorraden. Deze normen past de Belastingdienst toe bij de beoordeling van aangiften van ondernemers in de akkerbouw, veehouderij en tuinbouw. Afwijkingen worden alleen in uitzonderlijke gevallen toegestaan.

Fiscaal nummer wordt RSIN

Zoals het SOFI-nummer vervangen is door het Burgerservicenummer, zo zal het huidige fiscale nummer van bedrijven etc. vervangen worden door een “Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer”, kortweg RSIN. Dat nummer is overigens wel identiek aan het fiscale nummer.

Geen heffingsrente na intoetsfout

De fiscus mag geen heffingsrente rekenen als u door hún schuld te weinig belasting heeft betaald. Dat besliste de Hoge Raad in een situatie waarbij de Belastingdienst in eerste instantie een zogenaamde ‘intoetsfout’ had gemaakt (vergelijkbaar met een verschrijving), waarna men later de fout herstelde met een naheffingsaanslag plús heffingsrente.

Registreren van akten bij fiscus voortaan van 9 tot 5

Wilt u de datum van een (onderhandse) akte officieel vastleggen, dan kunt u hem gratis laten registreren bij de Belastingdienst. Sinds 9 juli 2010 kan dat op werkdagen tussen 9 en 17 uur (was 15 uur). Wordt de akte na 17 uur aangeboden, dan krijgt die als dagtekening van registratie de datum van de volgende werkdag. De fiscus schafte eerder dit jaar de registratiekosten van EUR 3 per akte af.

Grootschalige belastingfraude met kassa's

De FIOD heeft twee verdachten aangehouden voor belastingfraude en het faciliteren van valsheid in geschrifte. Een bedrijf uit Almere zou speciale modules hebben geleverd waarmee de gebruiker van een kassa een deel van zijn omzet kan afromen. Zo ontduikt de gebruiker de belasting en pleegt hij valsheid in geschrifte.

Fiscus mag niet bezuinigen op rente

Bij de vermindering van een voorlopige aanslag moet de fiscus een methode kiezen die de belastingbetaler de meeste rente oplevert. Dat heeft het Hof Den Haag onlangs bepaald.

Fiscus int ook kleine bedragen

De Belastingdienst ontkent geruchten over een gewijzigd invorderingsbeleid. Het verhaal gaat dat de fiscus niet langer deurwaardersbeslag laat leggen bij belastingschulden onder EUR 1.000, en schulden onder EUR 1.500 standaard oninbaar verklaart. Staatssecretaris (nu minister) De Jager heeft de Kamer laten weten dat de fiscus altijd dwangmaatregelen neemt als belastingbetaling uitblijft. Een alternatief is dat de fiscus een schuld probeert te verrekenen met teruggaven.

Fiscus mag maximaal 6 weken heffingsrente vragen

Op dit moment is het zo dat de fiscus 'zo snel mogelijk', maar in elk geval binnen 3 maanden, een voorlopige aanslag moet opleggen als een belastingbetaler daarom gevraagd heeft. Dat betekent dat de fiscus ook niet meer dan 3 maanden heffingsrente in rekening mag brengen.