Thema's

Meer belastingcontrole in het MKB

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij de Belastingdienst heeft opgedragen de btw-controles in het MKB aan te scherpen. Het gaat daarbij vooral om verzoeken om teruggaaf van btw.

ICP met SBR

De digitale aangifte is al lang niet meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk. En het houdt maar niet op! Want vanaf 1 juni 2014 kunnen ondernemers hun aangiften btw alsmede hun opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP) alleen nog maar doen met Standard Business Reporting (SBR). Dat geldt ook voor aangiften resp. opgaves die nu nog gedaan moeten worden maar die betrekking hebben op 2013. Verder is het gebruik van eigen aangifte- of administratiesoftware niet meer mogelijk.

Toch investeringsaftrek

In de praktijk gaat het te vaak fout met het claimen van investeringsaftrek. In de eerste plaats moet de investering gemeld worden bij www.RVO.nl en vervolgens moet men niet vergeten de aftrek bij de aangifte te claimen. Dat kan uiterlijk tot het moment waarop de aanslag onherroepelijk vaststaat. Bent u hiermee te laat, dan loopt u de aftrek mis en zal de inspecteur de aftrek evenmin ambtshalve toepassen.

Schuld en boete (1)

De laatste jaren zijn de nodige zwartspaarders in de kraag gevat. Vaak kregen deze belastingplichtigen een aanslag opgelegd met omkering van de bewijslast, omdat zij in de betreffende jaren niet de vereiste aangifte hadden gedaan. Dat is een wat lastige (om niet te zeggen: onmogelijke) positie als belastingplichtige, omdat je dan moet bewijzen dat het door de fiscus geschatte inkomen te hoog is geweest. En in dat bewijs slaagt men maar zelden of nooit.

Genade voor recht: langere termijnen

Doorgaans houdt de fiscus strikt de hand aan termijnen: te laat is te laat, tenzij er een (heel goed) verhaal is. Maar in twee recente gevallen heeft men met de hand over het hart gestreken. De deadline voor het doen van uw aangifte inkomstenbelasting 2013 werd door de Belastingdienst vanwege problemen als gevolg van de overbelasting van de site met twee dagen opgerekt.

Let op bij aangifte omzetbelasting

De meeste ondernemers doen aangifte omzetbelasting per kwartaal. Enkelen doen aangifte per maand, maar er is nog steeds een groep die hun aangifte jaarlijks mogen indienen. En het is te verwachten dat onder de trotse bezitters van zonnepanelen (die sinds kort voor de omzetbelasting als ondernemer worden gezien) deze aangiftevorm bijzonder populair zal worden. Voor deze jaaraangifte-ondernemers is het goed om te weten dat de voorwaarden voor het mogen doen van een jaaraangifte gewijzigd zijn.

Bewijslast kosten privégebruik

Een ondernemer die ook privé rondrijdt in een tot zijn – voor de omzetbelasting – ondernemingsvermogen behorende auto moet aan het einde van het jaar een correctie aanbrengen in zijn aangifte omzetbelasting in verband met dit privégebruik. De omvang van dit privégebruik wordt in beginsel forfaitair bepaald. Als de ondernemer echter aannemelijk kan maken dat de werkelijke kosten van het privégebruik lager zijn dan de kosten die zijn berekend op basis van het forfait, dan mag de correctie worden berekend op basis van deze lagere werkelijke kosten.

Verrekening loonbelasting

Werkgevers moeten op het door hen uitbetaalde loon (onder meer) loonbelasting inhouden, om het ingehouden bedrag vervolgens af te dragen aan de Belastingdienst. De werknemer kan deze ingehouden loonbelasting vervolgens verrekenen met zijn aanslag inkomstenbelasting. Maar wat nu als de werkgever wel braaf aangifte loonheffingen doet, maar het aangegeven bedrag vervolgens niet betaalt?

Forfaitaire waardering van verpachte landbouwgronden

De fiscus heeft de waardering van verpachte landbouwgronden (gras en bouwland) voor de aangifte in box 3 bekendgemaakt. Het hangt er onder andere vanaf of de pacht al dan niet eindig is. Maar ook waar de grond zich bevindt; Flevoland is het duurst.

Boete gematigd vanwege geldgebrek

Een verlieslijdende bv vroeg door een fout van de accountant geen uitstel aan voor het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting. De fiscus legde vervolgens een ambtshalve aanslag op, verhoogd met een verzuimboete van € 2.460. De bv ging in beroep, maar de Rechtbank Arnhem vond niet dat de bv totaal onschuldig was. Wel verlaagde de rechtbank de boete tot € 500 vanwege de slechte financiële situatie van de bv.

Fiscus speurt op Marktplaats

Een uitkeringsgerechtigde handelde via Marktplaats.nl in kinderwagens en andere artikelen voor baby’s en kinderen. De fiscus ontdekte dit en verhoogde haar inkomen over 2007 met € 11.000 (‘resultaat uit overige werkzaamheden’) en legde een boete op. De vrouw ging in beroep en stelde dat er helemaal geen sprake kon zijn van ‘overige werkzaamheden’ omdat ze vanwege haar handicap helemaal geen arbeid kon verrichten.

Gevangenisstraf na onzin-aangifte

Opzettelijk onjuiste aangifte doen is strafbaar en kan tot gevangenisstraf leiden. De Rechtbank Breda veroordeelde onlangs een man tot vier maanden cel, omdat hij in 2006 en 2007 aangiften met absurde bedragen had ingediend.

Huurtoeslag en zorgtoeslag aanvragen

De sluitingsdatum voor het aanvragen van toeslagen over 2010, zoals huurtoeslag en zorgtoeslag, was 1 april 2011. Deze datum geldt echter niet als u uitstel heeft gekregen voor het indienen van de aanslag inkomstenbelasting. In dat geval mag u de aanvraag indienen tot de datum waarop het uitstel afloopt.

Omgekeerde bewijslast bij papieren belastingaangifte

Bedrijven zijn verplicht om digitaal aangifte te doen. Doe je dat niet, en er ontstaat discussie met de inspecteur, dan geldt een omgekeerde bewijslast en moet het bedrijf aannemelijk maken dat de aanslag onjuist is. Dat heeft de Hoge Raad onlangs bepaald in navolging van de Rechtbank en het Hof Den Haag. Het ging om een ondernemer die vond dat hij voor de aangifte kon volstaan met het sturen van een brief, met bijgevoegd een verlies- en winstrekening en een proef- en saldibalans.

Geen navorderingsaanslag na negeren verbetering

De inspecteur mag geen navorderingsaanslag opleggen als een belastingbetaler alle gegevens tijdig heeft verstrekt. Dat is de uitkomst van een zaak bij het Hof Arnhem, aangespannen door een belastingplichtige die in 2008 elektronisch aangifte had gedaan voor de IB-2007. Hij verbeterde die aangifte begin 2009, omdat hij vergeten was te vermelden dat hij in 2007 ook nog resultaatinkomen had genoten uit werk en woning. Vervolgens kreeg hij een aanslag opgelegd waarin geen rekening werd gehouden met de verbeterde aangifte. Toen de inspecteur dit ontdekte, legde die half juni 2009 een navorderingsaanslag op.

T-biljet afgeschaft

De fiscus heeft de T-, Tj-, TC- en E-formulieren afgeschaft voor het belastingjaar 2010 en de jaren daarna (vanaf 2011 dus). Voor binnenlandse belastingplichtigen bestaat nu nog maar één belastingformulier: het P-formulier. In principe wordt het P-formulier niet meer automatisch toegezonden, alleen aan mensen van 64 jaar en ouder die vorig jaar nog op papier aangifte deden.

Speerpunt van dit jaar: te laat ingediende aangiften

De fiscus kiest elk jaar een thema waarop de aangiften strenger worden gecontroleerd. In 2011 is dat het tijdig indienen van de aangiften inkomstenbelasting (IB), vennootschapsbelasting (Vpb), loonbelasting (LB) en omzetbelasting (OB). De fiscus zal forse boetes gaan opleggen, variërend van € 226 bij te laat indienen IB en Schenkings- en erfbelasting, tot € 4.920 bij stelselmatig te laat indienen.

Eenduidige loonaangifte gaat niet door

De invoering van de “eenduidige loonaangifte” is van de baan. Deze regeling was onder meer bedoeld om de administratieve lasten van werkgevers bij het verwerken van loongegevens te verminderen, door het samenvoegen van belasting en sociale premies.

Ook buitenlandse verzekeringspremies aftrekbaar

Premies voor een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering bij een Duitse verzekeraar zijn aftrekbaar, ook als deze verzekeraar niet vermeld staat als toegelaten aanbieder in de Wet Inkomstenbelasting 2001. Dat heeft de Hoge Raad onlangs bepaald in een zaak van een medicus die de weigering van de inspecteur om deze aftrek te accepteren in strijd achtte met de vrijheid van dienstverlening van het Europese verdrag. De Hoge Raad vond dat ook.

Geen boete na aangiftefout adviseur

Een belastingbetaler hoeft geen boete te betalen als zijn belastingadviseur een fout heeft gemaakt in de aangifte. Dat heeft de Rechtbank Leeuwarden onlangs bepaald.