Thema's

Wat aardig: loonsverhoging!

Het zijn moeilijke tijden, maar toch is er goed nieuws voor de DGA. Hij (of zij) krijgt weer eens loonsverhoging. Uit eigen zak weliswaar, en het is verder de vraag of men er zo blij mee zal zijn. Maar een gegeven paard moet je niet in de bek kijken. Per 2014 zal het bekende zakelijk salaris als bedoeld in art. 12a Wet op de loonbelasting 1964 worden verhoogd naar € 44.000. De regeling geldt zoals bekend per bv en als beide partners in een bv werkzaam zijn geldt de regeling per persoon.

Let op bij aangifte omzetbelasting

De meeste ondernemers doen aangifte omzetbelasting per kwartaal. Enkelen doen aangifte per maand, maar er is nog steeds een groep die hun aangifte jaarlijks mogen indienen. En het is te verwachten dat onder de trotse bezitters van zonnepanelen (die sinds kort voor de omzetbelasting als ondernemer worden gezien) deze aangiftevorm bijzonder populair zal worden. Voor deze jaaraangifte-ondernemers is het goed om te weten dat de voorwaarden voor het mogen doen van een jaaraangifte gewijzigd zijn.

Lager gebruikelijk loon voor bv in de problemen

De bekende gebruikelijk-loonregeling verplicht werknemers (het betreft meestal een DGA) die werkzaamheden verrichten voor een bv waarin hij of zij een aanmerkelijk belang houdt een salaris op te nemen van tenminste € 44.000 (bedrag 2014). Wordt voor verschillende bv’s gewerkt – bijvoorbeeld een holding bv met dochter(s) – dan dient voor iedere bv afzonderlijk dit salaris opgenomen te worden. Van deze regels kan worden afgeweken, maar zo’n afwijking moet u kunnen onderbouwen.

Geen crisisheffing levensloop

Op dit moment is de voor de tweede keer te betalen ‘eenmalige’ crisisheffing weer even van tafel. Maar niets is zeker, en voordat je het weet steekt de heffing de kop weer op.

Crisisheffing hoge lonen

Tenzij het komende kabinet anders besluit komen er in 2013 twee maatregelen om hoge lonen tijdelijk zwaarder te belasten:

  • ten eerste: een eenmalige heffing van 16% over het loon over 2012 (inclusief bijtelling voor auto van de zaak, en structurele en incidentele beloningen zoals bonussen) voor zover dat bedrag boven € 150.000 ligt;
  • ten tweede: een heffing van 75% (was 30%) over ontslagvergoedingen voor werknemers met een toetsinkomen boven € 531.000, als de ontslagvergoeding hoger is dan dit toetsinkomen.

Loongegevens IB-aangifte worden extra gecontroleerd

Het ‘controlethema’ oftewel de speerpunt voor de IB-aangifte over 2011 is: loongegevens. Uit steekproeven is gebleken dat belastingplichtigen hiermee nogal eens de fout in gaan. Daarom houdt de belastingdienst dit jaar extra goed in de gaten of de loongegevens wel goed zijn ingevuld.

Kwijtgescholden afkoopsom is loon

Een kwijtgescholden of niet verhaalde afkoopsom voor de voortijdige beëindiging van een leasecontract geldt volgens de Rechtbank Haarlem als belastbaar loon. Het ging om een aantal werknemers die vrijwillig uit dienst waren getreden en een afkoopsom moesten betalen voor hun nog doorlopende leasecontracten. Deze afkoopsom gold voor de bovennormbijdrage die de werknemers hadden betaald vanwege het rijden in een duurdere auto. De werkgever had de afkoopsom kwijtgescholden, of nooit geprobeerd om hem te verhalen op zijn werknemers.

Aardige beloningen voor werknemers

Maakt u nog géén gebruik van de nieuwe werkkostenregeling (die per 1 januari 2011 is ingevoerd en waarvan de toepassing nog twee jaar mag worden uitgesteld), dan kunt u uw werknemers op de onderstaande manieren fiscaal vriendelijk belonen.

SNA-registratie voorkomt geen aansprakelijkheid

Vertrouw bij het inlenen van personeel niet blind op inschrijving en certificering van de uitlener bij de Stichting Normering Arbeid (SNA). Zo’n registratie voorkomt niet dat u als inlener aansprakelijk kan worden gesteld wanneer de uitlener geen premies en loonbelasting afdraagt. Dat ondervond een uitzendbureau dat Poolse werknemers inhuurde van een ander uitzendbureau, dat geen loon- en omzetbelasting afdroeg. De inlener draaide hier vervolgens voor op, ondanks de SNA-registratie (die kennelijk ten onrechte had plaatsgevonden).

Vrijwillig doorbetaalde pensioenpremie drie jaar aftrekbaar

Pensioenpremies die na een ontslag vrijwillig worden doorbetaald, zijn maximaal drie jaar aftrekbaar. Dat heeft de Hoge Raad onlangs bepaald in een zaak van een ontslagen werknemer die gebruik maakte van zijn recht om te blijven deelnemen aan het pensioenfonds van zijn oude bedrijf.

Afroommethode bij maatschaps-bv

Het salaris van een werknemer met een aanmerkelijk belang in een bv moet minstens EUR 41.000 per jaar bedragen en mag hooguit 30% lager zijn dan het salaris van werknemers met vergelijkbare banen zonder aanmerkelijk belang in een bv. Als de opbrengsten van de bv bijna geheel voortkomen uit de arbeid van de dga, kan dit zogenaamde 'gebruikelijk loon' berekend worden volgens de afroommethode, waarbij de opbrengsten van de bv worden verminderd met kosten, lasten en afschrijvingen.

Gebruikelijk-loonregeling versoepeld vanwege crisis

De staatssecretaris van Financiën komt sappelende dga's tegemoet door toe te staan dat het gebruikelijk loon verlaagd mag worden als de zaken slecht gaan. Opmerkelijk is dat de omzet als uitgangspunt wordt genomen (en niet de winst).

Gebruikelijk loon en management-fee

Het komt veel voor dat directeuren-grootaandeelhouders zichzelf de helft van hun management-fee (gefactureerd door een moeder- aan een dochter-bv) laten uitbetalen als loon. Dat kan echter tot naheffingen en boetes leiden, omdat 50% eigenlijk te weinig is, bewijst een recente uitspraak van de Rechtbank Haarlem.

Loondoorbetaling na cosmetische ingreep

Een zieke werknemer heeft recht op doorbetaling van loon tenzij hij of zij de ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt. Maar hoe zit dat met werknemers die zich ziek melden om een cosmetische operatie te ondergaan?

Gebruikelijk loon bij coöperatie

Het Hof Arnhem heeft een uitspraak bevestigd over de gebruikelijkloonregeling voor een natuurlijk persoon met een lidmaatschapsrecht in een coöeratie die daarin werkzaamheden verrichtte. Zowel het Hof als de Rechtbank waren van oordeel dat de betreffende bestuurder een aanmerkelijk belang had in de coöperatie, zodat zijn loon onder de gebruikelijkloonregeling viel.

Fictief loon gold niet voor Belg

De Nederlandse Belastingdienst paste de regeling voor gebruikelijk loon ook toe op een Belgische eenmansvennootschap (bvba) waarvan de dga (in België 'zaakvoerder' genoemd) in Nederland advieswerk deed. De Belg accepteerde dat niet en stapte naar de rechter.

Faillissement en achterstallig loon

Als een bedrijf failliet gaat, hebben de werknemers recht op achterstallig loon. De curator betaalt dat -- voor zover mogelijk -- uit de resterende middelen van het bedrijf. Lukt dat niet, dan zal hij de arbeidsovereenkomst opzeggen. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv) neemt de loonverplichting daarna over.

Wat is negatief loon?

Kosten in verband met de dienstbetrekking zijn niet aftrekbaar, maar als een werknemer verplicht kosten maakt voor de werkgever, geldt dat als negatief loon. Wanneer is er sprake van negatief loon? Twee recente uitspraken scheppen daar meer helderheid over.

Aardigheidjes zijn al heel snel loon

Als een werkgever sportschoenen aan zijn personeel verstrekt, bedoeld om in conditie te blijven, dan moet de winkelwaarde van die schoenen bij het loon worden geteld. Dat bepaalde Rechtbank Haarlem in een zaak waarin politieagenten sportschoenen hadden gekregen. De schoenen golden niet als werkkleding omdat ze ook buiten werktijd gebruikt konden worden.

Vrijwilligersregeling nader ingevuld

Vergoedingen aan vrijwilligers zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van belasting- en premieheffing. De vergoeding mag per maand niet hoger zijn dan EUR 150 en per jaar niet hoger dan EUR 1.500. Ook mag de vrijwilliger niet werken voor een organisatie die valt onder de vennootschapsbelasting (met uitzondering van sportclubs).