Thema's

Fiscale hervorming pensioenopbouw

Het parlement heeft na enig politiek trek- en duwwerk ingestemd met een wetsvoorstel als gevolg waarvan de pensioenopbouw verder wordt beperkt. Hoeveel er nog aan pensioenpremie mag worden afgestort is afhankelijk van de soort pensioenregeling (eindloon, middelloon of beschikbare premie). Verder is het nu zo dat het loon waarover pensioen kan worden opgebouwd is gemaximeerd op € 100.000, op basis van een fulltime dienstverband. Bij parttime dienstverbanden wordt dit bedrag aan de deeltijdfactor aangepast.

Eigen beheer: hoe verder?

Veel dga’s zuchten onder het door hun bv in eigen beheer gehouden pensioen. Veel bv’s hebben om tal van redenen (lage marktrente, hoge rekenrente, stijging van de levensverwachting) een te lage pensioenvoorziening of zijn anderszins (beleggingsverliezen, tegenvallende bedrijfsresultaten) niet meer in staat om aan hun (toekomstige) pensioenverplichtingen te voldoen. Maar morrelen aan bestaande aanspraken van de dga heeft ingrijpende gevolgen en kan daarom niet plaatsvinden zonder fiscale begeleiding.

Schulden wegwerken. Maar hoe?

We gaan in Nederland met z’n allen gebukt onder een te grote schuldenberg. En ook veel DGA’s staan ‘rood’ bij hun BV. Voor hen is het van belang dat het Belastingplan 2014 de mogelijkheid biedt om stamrechten – zonder heffing van revisierente – ineens uit te keren. Om deze regeling extra aanlokkelijk te maken hoeft als het stamrecht in 2014 ineens wordt uitgekeerd slechts 80% van de uitkering te worden belast. Of deze regeling (waaraan u wel mag meedoen, maar niet aan hoeft mee te doen) voor u gunstig uitpakt, zal van geval tot geval verschillen.

Nieuwe modelpensioenovereenkomsten fiscus

Veel DGA’s bouwen in hun eigen BV pensioen op, het bekende pensioen in eigen beheer. Het is daarbij belangrijk dat sprake is van een goede en actuele pensioenovereenkomst. Voor wie (goedkoop!) op safe wil spelen zijn er de door de Belastingdienst goedgekeurde en gepubliceerde modelpensioenovereenkomsten.

Afkoopgrens kleine pensioenaanspraken herzien

Om al te hoge uitvoeringskosten bij pensioenfondsen te voorkomen mogen kleine pensioenen (ook tegen de wil van de betrokken gepensioneerde) door de pensioenuitvoerder worden afgekocht. Maar wat is klein? Per 1 januari 2013 ligt de grens op € 451,22 (2012: € 438,44). Dit heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendgemaakt. Het grensbedrag wordt jaarlijks herzien. Voor de goede orde: we praten hier over een jaarbedrag. De (belaste!) afkoopsom zal dus doorgaans hoger liggen.

Kosteloze vermindering van pensioen in eigen beheer

Het wordt mogelijk om zonder fiscale gevolgen pensioenen die in eigen beheer zijn opgebouwd (in een eigen bv) te verminderen. Als het vermogen van de bv te gering is om aan de pensioenverplichtingen te voldoen, mogen op de ingangsdatum van het pensioen de pensioenaanspraken eenmalig worden verlaagd.

Pas op met dividenduitkering pensioen-bv

Dga’s die pensioen opbouwen in een eigen bv, moeten oppassen met het uitkeren van dividend. De inspecteur kijkt namelijk niet naar de hoogte van de pensioenreserve die is gevormd op basis van fiscale grondslagen, maar houdt rekening met een pensioenreserve die is berekend op commerciële grondslagen.

Pensioenverlaging geeft geen fiscale ruimte

De Belastingdienst heeft onlangs duidelijkheid verschaft over de fiscale gevolgen van het korten van pensioenen, wat door veel pensioenfondsen overwogen wordt. Er ontstaat helaas géén fiscale ruimte voor aanvullende pensioenopbouw om de gevolgen van het korten op te heffen. De korting is namelijk voorwaardelijk, en kan worden hersteld als de werkgever aanvullende stortingen doet.

AOW voortaan vanaf verjaardag

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen om de ingangsdatum van de AOW-uitkering te verleggen van de eerste dag van de maand waarin de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt, naar de dag waarop iemand pensioengerechtigd wordt. De verandering wordt op 1 april 2012 van kracht.

Pas op met salarisverhoging vlak voor pensioen

De Rechtbank Haarlem heeft onlangs bepaald dat het verhogen van het pensioengevend salaris binnen 5 jaar voor de pensioeningangsdatum tot een onzuivere pensioenaanspraak kan leiden. De rechter verklaarde de gehele pensioenaanspraak belast voor de waarde in het economisch verkeer.

Loonheffing over dwangsommen

Een werkgever kwam zijn pensioenverplichtingen voor een ex-werknemer niet na, en moest dat alsnog doen onder druk van dwangsommen. Daarover hield hij loonheffing in. De ex-werknemer meende echter recht te hebben op de volledige dwangsommen en stapte naar de rechter. Het Hof Den Haag oordeelde dat de dwangsommen voortvloeiden uit het niet nakomen van de pensioentoezegging,

Ontslag vanwege pensioen is toegestaan

Bedrijven en organisaties mogen hun werknemers ontslaan vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dat heeft het Europese Hof van Justitie onlangs bepaald.

Vrijwillig doorbetaalde pensioenpremie drie jaar aftrekbaar

Pensioenpremies die na een ontslag vrijwillig worden doorbetaald, zijn maximaal drie jaar aftrekbaar. Dat heeft de Hoge Raad onlangs bepaald in een zaak van een ontslagen werknemer die gebruik maakte van zijn recht om te blijven deelnemen aan het pensioenfonds van zijn oude bedrijf.

Pas op met pensioen in eigen beheer

Het opbouwen van een pensioen in eigen beheer (door een directeur-grootaandeelhouder) kent risico's. Eén daarvan is een echtscheiding.

Pensioen meenemen in crisistijd

De Pensioenwet verplicht pensioenuitvoerders om mee te werken aan een wettelijke individuele waardeoverdracht. Deze verplichting wordt alleen opgeschort als de pensioenuitvoerder een slechte financiële positie heeft, bijvoorbeeld als de dekkingsgraad onder de 100% ligt.

Pensioen over voorperiode bv aftrekbaar van de winst

Een dga nam eind 2001 een pensioenvoorziening van EUR 129.000 op in de balans en bracht dit bedrag ten laste van de winst. Hij had dit bedrag berekend op basis van de diensttijd die was begonnen in de voorperiode van de bv (ten tijde van de 'bv io' dus), die liep van 1996 tot november 2001.

Nabestaandenpensioen op risicobasis

Pensioenregelingen bevatten vaak een nabestaandenpensioen op risicobasis. Dat betekent dat er bij het overlijden van de werknemer vóór de pensioendatum wel een nabestaandenpensioen van 70% wordt uitgekeerd, maar dat er geen nabestaandenpensioen wordt opgebouwd. Daardoor zou er na ontslag van de werknemer bij diens overlijden geen nabestaandenpensioen meer bestaan.

Indexatielabel pensioenen

Pensioenfondsen en verzekeraars moeten werknemers en gepensioneerden vanaf 1 januari 2009 ook met behulp van pictogrammen informeren over de gevolgen van prijsstijgingen voor hun pensioenen. Dit staat bekend als het indexatielabel. Aan de hand van het aantal muntjes kunnen werknemers en gepensioneerden zien in hoeverre hun pensioen meegroeit met de prijsstijgingen.